Author: Sarvapali D. Ramchurn
University:
Advisor: Carles Sierra, Nicholas R. Jennings
Year: 2004


Author: Mario Gómez
University:
Advisor: Enric Plaza
Year: 2004


Author: Mateu Villaret
University:
Advisor: Jordi Levy
Year: 2004


Author: Marc Esteva
University:
Advisor: Carles Sierra
Year: 2003


Author: Dídac Busquets
University:
Advisor: Carles Sierra, Ramon López de Mántaras
Year: 2003


Author: Jordi Sabater-Mir
University:
Advisor: Ramon López de Mántaras
Year: 2003


Author: Jesús Cerquides
University:
Advisor: Ramon López de Mántaras
Year: 2003


Author: Jordi Puigsegur
University:
Advisor: Carles Sierra
Year: 2002


Author: Aida Valls
University:
Advisor: Gonzalo E. Imaz
Year: 2002


Author: Ricardo Oscar Rodriguez
University:
Advisor: Enric Plaza, Lluís Godo
Year: 2002