You are here

LLINT

Llibre Intel.ligent
Jun 2009 - Jun 2012
Project description
El projecte haurà de permetre la definició i la construcció d’una eina de suport a les decisions metodològiques dels mestres, que els hi proposi itineraris formatius amb els materials (activitats generadores d’aprenentatge) que s’hauran categoritzat i etiquetat en funció de la seves característiques en relació a com s’aprenen i que s’adaptaran a les característiques i condicionants de cada alumne. El sistema, a més, permetrà l’autorregulació de l’aprenentatge per part dels alumnes, gràcies a eines que fomentin i estimulin la metacognició. D’aquesta manera, mitjançant un canvi tecnològic, es possibilita un canvi de paradigma metodològic a dues bandes: El professorat podrà atendre molt millor les diferències individuals de l’alumnat i els alumnes podran assumir el control del seu procés d’aprenentatge. Per una altra banda el projecte pretén combatre l’alt percentatge de fracàs escolar i d’abandonament dels estudis obligatoris, gràcies, precisament a l’alta adaptabilitat dels continguts a les necessitats educatives específiques de cada perfil d’alumne. Per últim, pretén compensar la fractura digital amb l’ús de les TIC, afavorint la seva incorporació a l’aula, integrant-les en la quotidianitat. http://megatron.iiia.csic.es/llint